Przejdź do treści
  • a
  • a +
  • a ++

modelarium 1

Historia

Katedra Historii Techniki i Nauk Technicznych w strukturze Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych

Działalność Katedry skupiała się na badaniach z zakresu podstaw historii techniki i nauk technicznych, inwentaryzacji zabytków górniczo-hutniczych oraz na współpracy z muzeami o podobnym profilu działalności. Pracownicy Ośrodka prowadzili też działalność dydaktyczną wykładając historię górnictwa i hutnictwa, brali udział w konferencjach naukowych, organizowali obozy szkoleniowe, wycieczki szlakiem zabytków górniczo-hutniczych, w których mogli brać udział zarówno studenci jak i pracownicy Akademii.

 

Zakład Historii Techniki w strukturze Instytutu Organizacji i Zarządzania

W 1969 r. dokonano uroczystego otwarcia Muzeum. Zgromadzone z okazji 50-lecia Uczelni eksponaty i modele maszyn przeniesiono z małego pomieszczenia do zagospodarowanych na ten cel pomieszczeń strychowych.

 

W tym czasie Zakład Historii Techniki prowadził badania z zakresu inwentaryzacji zabytkowych obiektów techniki. Dzięki realizacji tego projektu wiele urządzeń udało się skatalogować zaś najcenniejsze zostały zabezpieczone przed zniszczeniem. Inwentaryzacja objęła w różnym stopniu następujące województwa: katowickie, opolskie, rzeszowskie, tarnowskie i krakowskie. W ramach tego projektu opisywano urządzenia znajdujące się w hutach, mniejszych zakładach przemysłowych, cementowniach, młynach, stacjach kolejowych, gorzelniach, mleczarniach.

 

W tym czasie poszerzono też ofertę dydaktyczną dla studentów. Oprócz historii górnictwa i hutnictwa w programie pojawiły się zajęcia z historii ceramiki i szkła, historii kultury materialnej, historii organizacji i zarządzania , historii materiałów wiążących, procesów metalurgicznych metali nieżelaznych.

 

W 1980 r. po zmianie programów nauczania zrezygnowano z zajęć z historii techniki, a tematy historyczne zostały włączone do treści przedmiotów podstawowych lub specjalistycznych. Pracownicy Ośrodka opracowali 4 skrypty uczelniane i 50 publikacji związanych z historią techniki.

 

Ośrodek Historii Techniki jednostką samodzielną

Zakład Historii Techniki odłączono od Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłem w 1983 r. Decyzją senatu z dnia 16 czerwca 1983 r. powstała jednostka samodzielna o nazwie Ośrodek Badań Historii Techniki wraz z Muzeum AGH. W 1992 r. na okres 13 lat do Ośrodka przyłączono Archiwum Główne Uczelni. Zmieniono też nazwę jednostki na Ośrodek Historii Techniki z Muzeum i Archiwum.

 

W latach 1988 – 1989 z okazji jubileuszu 70-lecia Uczelni wyremontowano pomieszczenia zajmowane przez Muzeum. Odnowione sale udostępniono zwiedzającym.
W 2014 roku w związku ze zmianami w funkcjonowaniu Ośrodka, które polegały na odejściu od dydaktyki ( m.in. rezygnacja z organizowania wykładów popularnonaukowych, kursu plastycznego dla studentów) i skoncentrowaniu się na działalności muzealnej, Senat AGH zatwierdził nową nazwę Muzeum AGH.

 

Działalność Muzeum

Działalność Muzeum koncentruje się na dwóch obszarach: udostępnianiu zgromadzonych zbiorów i tworzeniu wystaw czasowych. Dodatkowo realizujemy projekt AGH JUNIOR, w ramach którego organizujemy i przeprowadzamy warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.